Obsługa
finansowo-księgowa

Obsługa
finansowo-księgowa

 • otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej (podstawowego i odrębnego dla funduszu remontowego) i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywanie rozliczeń poprzez w/w rachunki,
 • prowadzenie ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji,
 • sporządzanie sprawozdawczości Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującym prawem,
 • przygotowanie i sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, w tym planu przychodów i wydatków Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz mediów,
 • dokonywanie rocznych imiennych rozliczeń z właścicielami z tytułu wpłat na fundusz remontowy oraz rozliczenie kosztów remontów, zgodnie z posiadanymi udziałami,
 • kontrolowanie terminu dokonywanych wpłat przez właścicieli oraz windykacja należności,
 • prowadzenie obsługi Wirtualnego Rozliczania Kontrahentów poprzez nadawanie indywidualnych kont wirtualnych właścicielom nieruchomości. System ten usprawnia przepływ informacji pomiędzy bankiem a zarządcą – bezbłędna identyfikacja wpłat,
 • wydawanie zaświadczeń oraz wypełnianie wniosków dotyczących zasobów lokalowych w celu uzyskania dodatków mieszkaniowych,
 • poszukiwanie opłacalnych możliwości i form kredytowania remontów części wspólnych nieruchomości (kredyty, pożyczki, dotacje), przygotowywanie wszelkich dokumentów w ramach inwestycji Wspólnoty.
 • windykacja opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i komorniczym,
 • wsparcie merytoryczne kancelarii prawnej

Dział Księgowości Wspólnot

przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki
w godz. 7ºº – 15ºº

75 64 52 215 – 220

Pozostałe usługi

Obsługa administracyjna

Utrzymanie czystości i porządku

Usługi remontowe

Utrzymanie techniczne budynku