Utrzymanie
czystości i porządku

Utrzymanie
czystości i porządku

  • sprzątanie klatek schodowych, powierzchni wspólnych oraz innych powierzchni
  • utrzymanie w czystości terenów przyległych do nieruchomości
  • odśnieżanie i likwidacja skutków gołoledzi
  • oznakowanie poziome i pionowe ulic
  • koszenie trawników
  • pielęgnacja żywopłotów
  • cięcia pielęgnacyjne drzew
  • pielęgnacja terenów zieleni

Pozostałe usługi

Obsługa finansowo-księgowa

Obsługa administracyjna

Utrzymanie techniczne budynku

Usługi remontowe