Utrzymanie techniczne
budynku

Utrzymanie techniczne
budynku

  • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
  • przygotowanie i sporządzanie rocznego planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego,
  • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków. Zawieranie umów na dostawę w/w mediów w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
  • przygotowanie procedury wyboru ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych w nieruchomości oraz nadzór nad tymi robotami – wybór inwestora w gestii Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • przeprowadzanie lub zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
  • usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej, jak również nadzór i kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwania awarii w nieruchomości wspólnej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń technicznych należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
  • dokonywanie radiowego odczytu wodomierzy.

Ponadto w swojej kadrze posiadamy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do przeprowadzania przeglądów okresowych budynków oraz instalacji gazowych.

Pozostałe usługi

Obsługa finansowo-księgowa

Obsługa administracyjna

Usługi remontowe

Utrzymanie czystości i porządku